Çevre projesi sözleşmesi imzalandı

Okuduunuz haber
ÇEVRE DERNEKLERNDEN ADAYLARA 'ÇEVREC SEÇM BLDRGES'

‘Pozitif dil kullanan vekiller bekleniyor ’

Anasayfa   /    Mersin    /    Çevre derneklerinden adaylara 'çevreci seçim bildirgesi'

Çevre derneklerinden adaylara 'çevreci seçim bildirgesi'

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DOAÇD) 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırladıkları 8 maddelik 'çevre seçim bildirgesi'ni açıkladı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) tarafından okunan bildirge, küresel ısınma ve iklim değişikliği, çevre kirliliği ve çevre sağlığı, tarımın iyileştirilmesi ve toprağın korunması ile ilgili birçok 'çevre' sorunun yasal zeminde yapılabilecek çözüm önerilerini içinde barındırıyor. 8 maddelik bildirgeyi basına açıklayan MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, bildirgenin çevre dernekleri tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına iletilerek takibinin yapılacağını söyledi.

MERSN      05 Haziran 2018 - 16:54     371     0

Çevre derneklerinden adaylara 'çevreci seçim bildirgesi'

Elife Kuşkaya

MERÇED adına konuşma yapan Sabahat Aslan, söz konusu bildirgenin çevre sorunlarıyla ilgili birçok konuda anayasal düzenlemelerin yapılabilmesi için 27. dönem cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına hazırladıkları 'çevre bildirgesi'ni iletip takibini yapacaklarını söyledi. Ülkemizde uygulanan bilime aykırı politikalar sonucunda sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar ve derelerin rant alanına dönüştüğünü ve birçok çevre sorununun arttığını ifade eden Aslan, "Anayasanın 56. Maddesi olan herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, hükmü ile insanların en temel hakkı olan yaşam hakkının ancak sağlıklı ve dengeli bir çevrede gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Ülkemizin, mevcut ve planlanan kirli ve eski teknolojiler olan termik santraller, nükleer santraller, çimento fabrikaları ve demir çelik fabrikaları ile, gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüştürülmesiyle, Sularımızın HES projeleriyle ticarileştirilmesiyle, Dağlarımızın taş ve maden ocakları ile tahrip edilmesiyle, GDO lu Hibrit tohumlarla Gıda politikamızın tamamen dışa bağımlı hale getirilmesiyle, meralarımızın yok edilmesiyle tarımımızın ve hayvancılığımızın bitme noktasına getirilmesiyle, turizm adına ormanlarla kaplı kıyılarımızın betonlaştırılmasıyla, yaşam hakkımızı koruyan Anayasanın 56. Maddesi ihlal edilmektedir. Bu ihlalin karşısında hukuk kurallarının işletilmemesi var olan sorunları çözümlenemez hale getirmekte ve büyümesine neden olmaktadır.

Bu nedenlerle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarımızdan belirttiğimiz taleplerin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi. Aslan, söz konusu çevre taleplerini şöyle sıraladı:

1.MEVCUT YASALAR YENİDEN DÜZENLENSİN

"Öncelikle doğanın talan edilmesine neden olan çevre kanununu ve ÇED Yönetmenliğinin, maden kanunun, tohum kanunun ve kıyı kanunun, doğa koruma odaklı olarak yeniden düzenlenmesini, nüfus planlanmasının yapılmasını, sağlık etki değerlendirme yönetmenliğinin acil olarak çıkarılmasını, taraf olduğumuz uluslararası doğayı koruyan sözleşmelerin ihlal edilmesini istiyoruz"

2. HES YATIRIMLARI DERHAL DURDURULSUN

"Önceliği enerji tasarrufu ve doğa dostu teknolojilerin kullanılacağı Ulusal Enerji Master Planı yapılmalı ve uygulanmalıdır. Sularımızın ticarileşmesine neden olan ve doğa katliamına dönüşen HES yatırımları derhal durdurulmalıdır. Teknolojisi, hammaddesi ve çalışacak personeli dış ülkelerden sağlanacak olan, enerjide dışa bağımlılığı daha da arttıracak, teknoloji transferini yasaklayan, kamu kaynaklarımıza, ekosistemimize ve sağlığımıza zarar verecek , ülkemizi nükleer atık deposu haline getirecek olan Akkuyu, Sinop ve İğne ada Nükleer Santral projelerinden derhal vazgeçilmelidir. Küresel ısınmayı arttıran hava, toprak ve su kirliliğinde çok önemli payı olan karbon ve zehirli gazların emisyonları çok fazla olan, mevcut Termik Santraller kapatılmalı, yeni termik santrallerin yapımına izin verilmemelidir. Küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biri olan ulaşım sistemimiz, toplu ulaşımı hedef alan biçimde yeniden ele alınmalı, Ulusal Ulaşım Master Planı yapılmalı, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına yönelik yatırımlar sağlanmalıdır. Bu amaçla her ilimize ve ilçemize yük taşıması için normal rayların yanında seyahatler için gelişmiş ülkelerdeki gibi hızlı trenler yaşama geçirilmelidir. Denize kıyısı olan her beldenin deniz yoluyla yük ve seyahat amaçlı ulaşımları teşvik edilmeli yeni projeler üretilmelidir. Kent içinde bisiklet kullanımının sağlıklı ve verimli bir ulaşım modeli olduğu kabul edilerek desteklenmelidir.

Üretilen hemen her türlü ürün, mal ve hizmetin temel enerji kaynağı elektrik ve petrol olduğu kabul edilirse, satın aldığımız her şeyin, küresel ısınmaya neden olan enerji kaynaklarıyla üretilerek bize ulaştırıldığı bilinmelidir. Bu kapsamda, önemli boyutta artan tüketim hacmimizi sınırlandırmadan küresel ısınmanın önüne geçilmesi olanaksızdır. Tüketim çılgınlığının önlenmesi ve herkesin aşırı tüketimden kaçınması için eğitici çalışmalar yapılmalı ve gerekli yasal mevzuat oluşturularak maddi yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Teknolojik ürünlerin, garanti süresi dışında da ucuz ve hızlı bir biçimde onarılması için gerekli yasal mevzuat acilen oluşturulmalıdır"

 

3. TOPRAK KORUMA KANUNU YENİDEN DÜZENLENMELİ

"Toprağın korunmasını hedef alan ulusal planlar yapılmalı, Toprak Koruma Kanunu yeniden düzenlenmelidir. I. Derece tarım alanlarımız üzerine kentleşme ve karayolu yatırımlarına izin verilmemelidir. Tarımda Ekolojik Tarım uygulamalarına geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı, bunun için bilinçsiz sulamanın, kimyasal gübre, GDO lu ve hibrit tohum kullanımının önüne geçilmelidir. Tarımsal üretim ve tüketim kooperatifleri arttırılmalıdır. Yerli hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılık tarımı teşvik edilmelidir. Vahşi sulamanın önüne geçilmeli ,Yağmur suyunun sulamada kullanımının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tarımımızı dışa bağımlılıktan kurtaran ve tarımda ülkemize yeten politikalar uygulanmalıdır"

 

4. SAĞLIKLI SU KULLANIMI UYGULANMALI

"Atık sanayi sularının sadece biyolojik değil aynı zamanda kimyasal arıtma yapılmadan doğal su ve topraklara verilmesi önlenmelidir. Yer altı su aküferlerimiz (yer altı su havzası) kirlenmeden korunmalıdır. Sulak alanlar ve su kaynakları acilen koruma altına alınmalıdır"

 

5- TEMİZ HAVA İÇİN POLİTİKLAR UYGULANMALI

"Şehirlerde Hava Kirliliği Haritaları oluşturulmalıdır. Sanayi kuruluşları yerleşim yerlerinden uzak kurulmalıdır. Mevcut Sanayi kuruluşlarının emisyonları uluslararası kriterlere göre denetlenmelidir. Maden ve taş ocakları bilimsel ve planlı olarak doğa koruma alanlarından ve yerleşim merkezlerinden uzak işletilmesi sağlanmalıdır. İşletme süresi sonunda işletme alanı rehabilite edilmelidir. Hava kirliliğini izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl kış sezonundan bir ay önce (ekim ayında) TBMM’ne Türkiye Hava Kirliliği raporu sunmalıdır"

 

6. GÜRÜLTÜ DENETİMİ SAĞLANMALI

"Var olan mevzuatın yaşama geçirilmesi, eksiklerinin tamamlanması, bir ulusal eylem planına entegre edilmesi gerekmektedir"

7.  İYONLAŞTIRICI VE İYONLAŞTIRICI OLMAYAN IŞINIM (RADYASYON) HAKKINDA

"İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon izin, ÇED ve Gayrisıhhi müessese (GSM) izni ve ruhsatlandırması mevzuatımızdaki sağlık mesleklerini dışlayan yapı ve eksiklerin düzeltilmesi, ÇED yönetmeliğinde, yer seçim izni aşamasının GSM izni yer seçimi izni yerine geçmesinin engellenmesi aksine tam tersi bir mevzuatla GSM yer seçim izninin ÇED izni yerine geçmesi ya da GSM ve ÇED mezuatı tek mevzuat haline getirilmelidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun her yıl TBMM’ne bu konuda bir rapor sunmalıdır"

8- ÇEVRE SAĞLIĞI POLİTİKALARI İYİLEŞTİRİLMELİ

"Ulusal Çevre sağlığı eylem planının bitirilerek Avrupa Birliği ile uyumlu hedef ve kısa, orta ve uzun vade tanımlarının yapılarak yaşama geçirilmelidir. Ulusal çevre ve çevre sağlığı eylem planları eşgüdümünün ve vade çakışmalarının eşitlenmesi yapılarak yaşama geçirilmelidir. Gerek endüstriyel ve gerekse evsel katı sıvı ve gaz atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik ciddi bilimsel projeler geliştirilmelidir. Atık miktarını azaltacak üretim teknolojileri ve tüketim programları geliştirilip kullanıma sunulmalıdır.  Biyoçeşitliliğin korunması için acil önlemler alınmalıdır"

 

YORUM EKLEYN

X

Dikkat! Su tekil edecek, yasad, tehditkar, rahatsz edici, hakaret ve kfr ieren, aalayc, kk drc, kaba, pornografik, ahlaka aykr, kiilik haklarna zarar verici ya da benzeri niteliklerde ieriklerden doan her trl mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk ierii gnderen ziyaretilere aittir.

X

Habere hi yorum yaplmam. lk yorumu siz yapn.

GNN MANETLER