Çağdaş Hekimler, Mersin Tabip Odası yönetimine aday                | Güney Gazetesi Mersin

Çağdaş Hekimler, Mersin Tabip Odası yönetimine aday               

Mersin Tabip Odası’nın  27-28 Nisan’da yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurulunda Çağdaş Hekimler adaylığını açıkladı.

Çağdaş Hekimler, Mersin Tabip Odası yönetimine aday               


ELVAN KONUK

Çağdaş Hekimler adına açıklamayı yapan Uzm. Dr. İzzet Çalış, İliç Maden faciasıyla ilgili konuştu. Çalış, “Erzincan-İliç’te yaşananlar bir kaza değil katliamdır. Maden faciası bir çevre felaketine dönmüştür. İnsan ve halk sağlığını gözeten ve koruyan meslek birliğimiz TTB, yıllar önce bir çevre felaketinin yaşanabileceğini söylemiş, önlemlerin alınması için diğer STK’larla birlikte konuyu resmi kurumlara bildirmiş ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Çok yakınımızda bulunan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili uyarılarımız da devam etmektedir. Bizler insan, çevre ve halk sağlığı konusunda çalışmaya, salgın hastalık, deprem, sel gibi olağanüstü hallerde sağlık örgütlenmesinin koşullarını oluşturmak için gerekli uyarıları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İnsan ve çevre merkezli, emek-sermaye çelişkisinde emekten taraf bir hareket benimsediklerini belirten Çalış,  şunları söyledi:

“İyi hekimlik mücadelesinin sınırlarını mesleğin özlük ve ekonomik hakları ile başlatıp, halkın da sağlık hakkını savunarak sağlığın toplumsal belirleyicilerinin iyileşmesi şeklinde genişletir. Birey ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen ‘sağlıkta eşitsizliğin’ düzeltilmesini nitelikli sağlık hizmetinin olmazsa olmazı olarak görür. Herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetinin temel insan haklarından olduğunu savunur ve bunun için mücadele eder.

Sağlığı bedenen iyi olma hali olarak görmenin yanı sıra, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali olarak da görür. Sağlığın ticarileşmesine, halkın sağlık hakkına saldırıya, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının köleleştirilmesine ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına neden olan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programına’ karşı mücadele eder. Çeşitli biçimlere bürünmüş şiddetin sağlıkta her geçen gün, farklı meslek gruplarına da sıçrayarak ve artarak devam etmesinin Sağlıkta Dönüşüm Programına, yani hastayı müşteri, hastaneleri ticari işletme olarak gören anlayışa bağlı olduğunu bilir ve buna karşı mücadele eder.

Hekim-hasta ilişkisini hekim-müşteri ilişkisine indirgemez. Sağlığın ticarileşmesine karşı kamusal sağlık hizmetlerini önceler. Sağlığın bir ekip hizmeti olduğunun ve hekimin de sağlık emekçisi olduğunun farkındalığı ile hareket eder.

Hekimlerin özlük ve ekonomik haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi, toplumsal sağlığın iyileştirilmesi demokratik değerlere sahip çıkılması ve korunması ile mümkündür. Demokratik olmak tüm insanların haklarına saygılı, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluklarının bilincinde olma durumudur. Bu nedenle iyi hekimlik, toplumun demokratikleşmesi doğrultusunda sorumluluk almayı insan, çevre ve toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir görev olarak görür.

Demokratik değerlerin, insan hakları ihlallerinin, toplumsal cinsiyet eşitliği talebinin, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelenin, işçi sağlığının, çevre sağlığının takipçisi olarak kamuoyunu bilgilendirir, bu konularda politika geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler.

Evrensel etik ilkelere bağlı iyi hekimlik için çaba gösterir ve aynı zamanda toplumsal mücadelenin bir parçası olduğu bilinci ile mücadelesini sürdürür. Emek ve demokrasi güçleri ile dayanışma içinde mücadele eder. Dil, din, ırk, cinsiyet farklılığı gözetmez. Akıl ve bilimin dışında rehberi yoktur. Mesleki bağımsızlık ve meslek örgütü özerkliğine özenle sahip çıkar.

Laikliğe olan saldırılar, laikliği fiilen ortadan kaldırmanın hedeflenmesi ve buna cesaret edenlerle, hukuk ve insan haklarına aykırı politika geliştirilenler ile mücadele eder ve Laik Cumhuriyeti yeniden kazanmayı ısrarla savunur.

Biz çağdaş hekimler, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki iki yıl da bu program doğrultusunda mücadele etmek üzere, tekrar adayız. Mersin’de bulunan tüm hekimleri bilimden ve gerçekten yana tutum almaya; “ bu mücadelede biz de varız” diyerek 28 Nisan 2024 pazar günü oylarını kullanmaya ve “emek bizimi söz bizim” diyerek oylarını çağdaş hekim listesine vermeye çağırıyoruz. “