Zeynep L.

Sınırlarladolubirdünya


 

Ne kadartakipettinizbilmiyorum ama FIFA 2022’nin Katar’daolmasısenelerdirtartışmakonusuydu. Şimditurnuvanınzamanıgeldiçattıvetartışmahaladevamediyor. NedenturnuvaKatar’daolsundiyekışınortasında? NedenGüneydoğuAsyaülkelerindengelenişçilerinsuistimalivehattahayatlarıylagerçekleşebilenbuturnuvayaDünyahalkıolarakizinveriyoruzvedestekliyoruz?

 

Sınırlarındünyasındayaşıyoruz. Küreselısınmaylamücadeleamaçlıkarbonemisyonunuazaltmasıgerekenenvarlıklıülkeler, bunuyapmakyerine fakir ülkelerekendileriyerineyapmalarıiçin para ödüyor. Bu benimgözümdekendimizeyarattığımızdünyamızıeniyianlatanörneklerdenbiri. Para, fosilyakıtlar, nükleergüç… Bunlarileoynananoyunlarınmağduruolanhalkgenelde.

 

Dünyamızasporaracılığıylapozitifbireğlence, dikkatnoktasıgetirmesigerekenDünyaKupası, busefersınırlarımızıvegüçoyunlarımızıortayadöküyor. Belki de iyibirgelişme bu. Kendimizikandıracakhalimizkalmadıbelki de. Eşitliğinmümkünolduğubirdünyadayaşamıyoruz. Ukrayna’nın, Afganistan’ın, Suriye’ningünlükhayatının ne kadarhızlıdarmadağınolduğunugözlerimizlegördük. Kendisınırlarımıziçindegüvendeymişizgibihissetsek de, gerçektengüvendeolansınırlısayıdaülke var.

 

Niyedurupdurmadık yere içinizikarartırıyorum? Çünküsabitolarakgördüğümüzveyagüvendiğimizkuruluşlarınvedevletlerinyapaylığınınfarkındaolarakdevametmekistiyorum. Dünyasavaşıgörmedibelkişuandayaşayançoğuinsan ama sinsitehlikelerlehalklarındarmadağınolduğunugördü. Bu gördüğünüzüunutmayalımdiyehatırlatmayapıyorum. Bir çokülkedekidemokratikseçimlergibiFIFA’nınseçimi de tamamenhakikivetarafsızbirseçimdeğil. Beklentilerimizibunubilerekayarlayalımdiyorum

 

Bazıgüçgösterileri var, gözümüzlerahatgörebiliyoruz. Göremediklerimizdahabüyük problem çünkükapalıkapılarardında, bize başkahikayeleranlatılırkenuzunsüredevamediyor.

 ARŞİV YAZILAR